Uppsala

Kristdemokraterna tar tag i bostadsproblemen för studenter

Posted on

Nyligen offentliggjordes att kommunala Uppsalahem med Alliansmajoritet (bl a kristdemokraten Lars-Göran Ferlin) i styrelsen tar över Studentstaden. Därmed är Studentstadens bostadsbestånd räddat som studentbostäder.  Dessutom har nu bostadsminister Mats Odell (KD) föreslagit att man ska få hyra ut en del av sin bostad för upp till 1 500 kr per månad helt skattefritt. Detta gör att många fler lockas att hyra ut delar av sin bostad i andra hand vilket kommer att gynna studenter med liten budget som behöver en billig bostad. Reglerna för bostadsbyggande ska också ses över och förenklas. Redan genomfört är regeländringen som nu gör att det är tillåtet för Universitet att själva hyra ut bostäder, vilket tidigare var förbjudet. Läs mer i UNT (1) och UNT (2).

Rösta på Kristdemokraterna den 19 september!

Annonser

KD-politik får inflytande i nämndremissvar på översiktsplanen

Posted on

Som den insatte i kommunpolitiken vet är en ny översiktsplan för Uppsala Kommun i framtagande. Undertecknad, som är ersättare i Gatu- och Trafiknämnden (GTN), har tillsammans med den ordinarie ledamoten Ingemar Virsén fått igenom några viktiga förändringar i Alliansens politik i nämnden. Exempel från kvällens möte: GTN anser nu att ett systembeslut, spårvagn/stombuss eller spårtaxi ska fattas FÖRE 2015 vilket är det år som tidigare sagts. Detta gör att vi inte förlorar viktig tid för att förse Uppsala med högkvalitativ kollektivtrafik i framtiden. Vi har också fått gehör för att vi ska börja planera för spårvägar redan när översiktsplanen antagits och att spårvägar är att föredra framför spårtaxi som kollektivtrafiklösning för staden. Vi har också gemensamt i Alliansen sagt att vi är positiva till en provbana med spårtaxi för utvärdering, så länge kommunens nettokostnader inte ökar som en följd av banan. Konsekvenserna av en sådan skrivning lämnar jag till läsaren att fundera ut. Viktiga framsteg för kollektivtrafiken tack vare Kristdemokraterna!

//Ian Engblom