spårvagn

KD-politik får inflytande i nämndremissvar på översiktsplanen

Posted on

Som den insatte i kommunpolitiken vet är en ny översiktsplan för Uppsala Kommun i framtagande. Undertecknad, som är ersättare i Gatu- och Trafiknämnden (GTN), har tillsammans med den ordinarie ledamoten Ingemar Virsén fått igenom några viktiga förändringar i Alliansens politik i nämnden. Exempel från kvällens möte: GTN anser nu att ett systembeslut, spårvagn/stombuss eller spårtaxi ska fattas FÖRE 2015 vilket är det år som tidigare sagts. Detta gör att vi inte förlorar viktig tid för att förse Uppsala med högkvalitativ kollektivtrafik i framtiden. Vi har också fått gehör för att vi ska börja planera för spårvägar redan när översiktsplanen antagits och att spårvägar är att föredra framför spårtaxi som kollektivtrafiklösning för staden. Vi har också gemensamt i Alliansen sagt att vi är positiva till en provbana med spårtaxi för utvärdering, så länge kommunens nettokostnader inte ökar som en följd av banan. Konsekvenserna av en sådan skrivning lämnar jag till läsaren att fundera ut. Viktiga framsteg för kollektivtrafiken tack vare Kristdemokraterna!

//Ian Engblom

Annonser