Lag & rätt

Polisiär satsning i rätt riktning

Publicerat den

Sverige har 21 polismyndigheter. Denna länsuppdelning har kritiserats såväl internt som extern. Kritiken har i huvudsak varit att dagens organisation är mycket ineffektiv. En ineffektivitet som haft sin grund i dålig kommunikation där utbytet av information myndigheterna emellan varit dålig.

Det är därför vi stor glädje i dag kan läsa att polisen nu genomför en stor satsning på att råda bot på den organiserade seriebrottsligheten. Ett snabbare informationsutbyte och en nationell insatsstyrka om 136 poliser är vad som utlovas. Tanken är att denna insatsstyrka snabbt skall kunna förstärka den lokala polisen och aktivt bidra i utredningen av organiserad seriebrottsligheten.

KDU Uppsala har instämt i ovanstående kritik. Vi har varit av uppfattningen att dagens organisation svarar dåligt mot den organiserade brottsligheten. En brottslighet som på intet sätt är en regional angelägenhet utan en nationell.

 

Ovannämnda satsning är ett steg i helt rätt riktning.

___________________________
Niklas Gréen

Annonser

Kristdemokratens kritik mot KDU är märklig

Publicerat den

På Kristdemokratens ledarsida (15/9) går att läsa att »det är synd att ungdomsförbundet väljer en individualistisk ansats för sin höstkampanj, i stället för att betona ansvaret vi har för varandra». Artikelförfattaren, Elisabet Lann, menar att vår kampanj har en individualistisk jargong där var och en uppmanas att sköta sitt och skita i andra.

Undertecknad kan inte hjälpa att undra om Elisabet ö.h.t. har läst vår höstkampanj. Kampanjen – vilken i sitt budskap är tämligen tydlig – har tre konkreta fokusområden; skola, jobb och lag och ordning. I samtliga dessa områden betonas vikten av att samhället underlättar för ungdomar att utvecklas. I egenskap av studenter, arbetstagare och samhällsmedborgare i stort.

I korthet kan kampanjen sammanfattas med följande. Vi i KDU anser att alla elever förtjänar en rättvis bedömning i skolan, att ungdomar ska sluta diskrimineras på arbetsplatserna runtom i Sverige och att vi alla har en okränkbar rättighet att växa upp under trygga förhållanden.

På hur detta ska uppnås ger vi konkreta förslag.

På vilket sätt vår kampanj är individualistisk och uteslutande går över mitt förstånd. Undertecknad är av den uppfattningen att förslagen i vår kampanj har till syfte att underlätta för ungdomar att ta ansvar. För dels sig själva, dels för andra.

Det är ju trots allt först när man tar ansvar för sig själv som man kan ta ansvar för andra.

Det ena utesluter inte det andra.

______________________________
Niklas Gréen

Brottsoffrets rättigheter måste prioriteras

Publicerat den Uppdaterat den

Ingen väljer att utsättas för brott. När så sker är det därför viktigt att den process brottsoffret tvingas genomgå är snabb och effektiv. Ett brottsoffer ska inte behöva tvingas ägna orimligt mycket tid och kraft på att få den upprättelse han eller hon har rätt att kräva.

Caroline Szybers-, Inger Davidsons- och Anne Homldahls förslag om att regeringen måste budgetsatsa på landets brottsoffer är därför mer än välkommet.

En huvudförhandling i brottmål är alltid en olycklig historia. Inte sällan är det också en direkt obehaglig tillställning för alla parter. Särskilt obehagligt är det för den eller de som utsatts för grovt kränkande brott, där offrets person på ett eller annat sätt angripits. I sådana situationer finns all anledning att söka göra huvudförhandlingen så smärtfri som möjligt.

Att brottsoffret och vittnen har tillgång till ett fullgott vittnesstöd är därför oerhört viktigt. Vittnesstödets uppgift att informera de inblandade om hur en huvudförhandling går till, samt att dämpa deras eventuella rädsla och oro, är nog så viktigt. Staten bör därför gå in och – med ekonomiska medel – garantera samtliga brottsoffer vittnesstöd. Att helt lita till privata donationer duger inte i ett modernt rättssamhälle.

Även artikelförfattarnas förslag om att staten skulle förskottera skadestånd för brottsutsatta för de fall gärningsmannen inte själv har ekonomisk möjlighet att betala tål att tänkas på. Det är, som artikelförfattarna tydligt poängterar, inte rimligt att ett brottsoffer skall tvingas behöva ägna tid och kraft för att få ut sin rätt. Ett sådant förfarande gör rättsprocessen onödigt lång och utdragen. Risken för att brottsoffret aldrig känner någon egentlig upprättelse, utan enbart en personlig frustration, är påtagligt stor.

Alliansregeringen har gått in med tydliga satsningar på såväl förebyggande som direkt bekämpande brottsåtgärder. Brottsoffrets rättigheter har dock inte prioriterats. Det är nu hög tid att det blir ändring med den saken.

Här har vi kristdemokrater ett viktigt politiskt tomrum att fylla.

___________________________________

Niklas Gréen

Mobbade får skulden

Publicerat den Uppdaterat den

Elizabeth, 11 år, är en av alla de barn som är rädda för att gå till skolan. Hon är rädd därför att hon på skolan utsätts för mobbning. Skolan anser det vara Elizabeths fel att hon mobbas. Hon sänder helt enkelt ut signaler som ”gör att hon blir slagen”, förklarar man.

Fallet Elizabeth är inte unikt. I en granskning som SvD har gjort framgår att i två tredjedelar av förra årets anmälningar om mobbning till Barn- och elevombudet (BEO) lägger skolan skulden för mobbningen på offret. Offret har, menar ett flertal skolor, en personlighet som bidragit till att han eller hon blivit utsatt för förövarnas kränkande beteende.

Att en majoritet av skolorna skuldbelägger någon annan än de faktiska förövarna är på intet sätt unikt. I Sverige har länge förts en politik där förövaren ständigt utmålas som ett samhällets offer. En politik där kriminalitet alltid förklaras med hänvisning till förövarens socialt utsatta situation. Sådan politik, där förövaren ständigt omyndigförklaras och avskrivs allt egentligt ansvar för det egna agerandet, slår inte sällan förkrossande fel.

Så som i fallet Elizabeth, t.ex.

Förövare är, liksom övriga människor, individer fullt förmögna att fatta egna beslut. När de väljer att slå eller smäda – att hota eller sparka – så gör de också ett aktivt val. Ett val som de sedan har att stå till svars för.

Något annat vore orimligt.

_______________________________

Niklas Gréen